Zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ

Společnost Jablečnýservis s.r.o. provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy).

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCŮ

 • Správcem Vašich osobních údajů je Jiří Ihnačinec IČO: 01316974, se sídlem: K Loučkám 1669, 436 01 Litvínov, (dále jen jako „správce“).
 • Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Jiří Ihnačinec, K Loučkám 1669, 436 01 Litvínov, adresa elektronické pošty servis@jablecnyservis.cz, telefon +420 724 289 948.
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

– Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

 • splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);
 • splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy.
 • Zpracování osobních údajů probíhá také v e-mailové korespondenci se zákazníkem.
 • Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Vaše osobní údaje využíváme jen pro komunikaci s Vámi.
 • Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných správcem pro plnění povinností vyplývajících z právních předpisů mohou být dále orgány veřejné moci či jiné příslušné úřady a osoby, a to v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.
 • Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje dalším subjektům.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

 • Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
 • Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
 • Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

 

V Litvínově , dne: 1. července 2019

​​​​​​​